Giới thiệu về Liên minh Nước sạch

Liên minh vận động chính sách kiểm soát ô nhiễm nước (gọi tắt Liên minh Nước sạch – LMNS) là mạng lưới tập hợp các tổ chức và các cá nhân có mối quan tâm với việc bảo vệ và kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam, do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng khởi xướng và điều phối. Mục tiêu hoạt động của Liên minh Nước sạch là thúc đẩy kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả các hoạt động gây ô nhiễm hệ thống nước mặt của Việt Nam thông qua vận động, cải thiện khung thể chế hiện nay và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái từng bước góp phần khôi phục chất lượng nước mặt đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân Việt Nam.
1. Tầm nhìn
Liên minh Nước sạch là mạng lưới tập hợp các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức khoa học, các tổ chức truyền thông, các cơ quan quản lý, các cộng đồng, các doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà khoa học, các luật sư cùng nhau làm việc nhằm giám sát việc xây dựng, thực hiện chính sách bảo vệ nước sạch, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước, góp phần xây dựng Luật Nước sạch cho Việt Nam.
2. Chiến lược hoạt động của Liên minh
Hoạt động dựa vào mạng lưới là phương pháp tiếp cận chính của Liên minh. Liên minh sẽ sử dụng tích hợp các công cụ vận động khác nhau nhằm tác động tới cộng đồng, cơ quan lập chính sách từ đó nâng cao nhận thức và tiến đến có những thay đổi trong việc kiểm soát ô nhiễm nước tại Việt Nam.
Phương thức thực hiện của Liên minh là tiến hành nghiên cứu khoa học về các vấn đề cấp thiết hoặc tại các điểm nóng được lựa chọn nhằm xác định các nguyên nhân cốt lõi và dự báo xu hướng diễn biến. Liên minh sẽ vận dụng và kế thừa các nghiên cứu của các tổ chức khác và các bài học quốc tế về lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nước. Ngoài ra các nghiên cứu đánh giá tác động của các Luật, các chính sách sẽ được tiến hành theo phương pháp chuẩn, xác định các điểm mạnh cũng như các tồn tại, trên cơ sở đó có kiến nghị điều chỉnh hoặc xây dựng Luật mới liên quan đến lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nước.
3. Mục tiêu hoạt động
Mục tiêu tổng thể

Bảo vệ nguồn tài nguyên nước trước ô nhiễm công nghiệp và các nguồn ô nhiễm khác, đảm bảo cho sự tiếp cận nước an toàn các hoạt động kinh tế và dân sinh.
Mục tiêu cụ thể
  • Thúc đẩy kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước với sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan
  • Xây dựng cơ sở pháp lý và khoa học cho việc hoàn thiện khung pháp lý hiện hành về kiểm soát ô nhiễm nước và xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước.
  • Liên minh nước sạch có năng lực tốt và sẵn sàng hành động về các vấn đề kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước
4. Các hoạt động
a. Nghiên cứu theo vấn đề
-          Nghiên cứu tổng quan và điều tra thực tế về các khía cạnh liên quan tới ô nhiễm nước và kiểm soát ô nhiễm nước tại những thủy vực điển hình bị ô nhiễm trong cả nước (suối Bưng Cù – Đồng Nai, sông Cầu Lương – Hưng Yên, hồ Hà Nội…..) nhằm đánh giá những tác động của ô nhiễm nước tới sức khỏe, kinh tế của cộng đồng nơi đây, và xác định những bất cập trong quản lý, thể chế chính sách, kỹ thuật, xã hội, trách nhiệm của các bên, đồng thời xây dựng các mô hình cộng đồng giám sát ô nhiễm nước điển hình.
-          Nghiên cứu kinh nghiệm và chính sách về kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước cũng như các thực hành tốt nhất và các bài học từ các nước khác trên thế giới và trong khu vực nhằm xây dựng các bài học về Kiểm soát Ô nhiễm nước cho Việt Nam.
b. Nghiên cứu phân tích chính sách
-          Nghiên cứu rà soát và phân tích các Luật và văn bản hiện hành liên quan đến kiểm soát ô nhiễm nước về các khía cạnh đánh giá tác động môi trường, quy trình kiểm soát ô nhiễm nước tổng thể, vai trò của các bên (cộng đồng, truyền thông…) nhằm tìm ra các bất cập, lỗ hổng và đưa ra các khuyến nghị góp ý cho Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi và đề xuất xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước của Việt Nam.
c. Truyền thông
Các thông điệp, các kết quả nghiên cứu, các trường hợp điển hình, các khuyến nghị sẽ được truyền tải qua cáchội nghị chuyên môn,hội thảo chính sách, thảo luận tại các diễn đàn, đăng tải trên các tạp chí chuyên môn và các phương tiện truyền thông đại chúng.
d. Vận động chính sách
Vận động chính sách được thực hiện thông qua các kênh hiện có của các thành viên liên minh nhằm phản ánh trung thực hiện trạng về ô nhiễm nước với các nhà lập pháp và đề xuất các khuyến nghị mang tính khoa học cao và khả thi.
5. Mạng lưới hoạt động của Liên minh Nước sạch
Mạng lưới hoạt động của Liên minh bao gồm các tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và cộng đồng (CECR) – với vai trò là tổ chức điều phối và các tổ chức thành viên khác: Trung tâm Môi trường và Phát triển Cộng đồng (CECOD), Trung tâm sản xuất sạch hơn (VNPC), Đại học Tây Bắc, Đại học Cần Thơ, Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh, Tạp chí Môi trường và Công ty TNHH một thành viên thương mại Quảng Trị, các nhà khoa học, các chuyên gia môi trường và các nhà làm luật.

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved