Hội thảo "Ô nhiễm nước và các Ảnh hưởng Sức khỏe - Kinh tế: Góc nhìn Chính sách"

Các báo cáo ở Hội thảo cho thấy rằng tình hình ô nhiễm nước ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng, và đang tác động tới sức khỏe cũng như kinh tế của Việt Nam. Trong khi khung pháp lý về KSONN tồn tại nhiều bất cập, chồng chéo nhau, do đó việc thực thi KSONN gặp nhiều khó khăn. Do đó việc xây dựng một luật riêng về KSONN là rất cần thiết.

Các ý kiến thảo luận tại hội thảo đều thống nhất rằng để xây dựng được Luật KSONN cần phải có một lộ trình bài bản và cụ thể. Ở giai đoạn này nhiệm vụ trọng tâm của việc xây dựng Luật sẽ tập trung vào các hoạt động như: Rà soát, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến kiểm soát ô nhiễm nước nhằm phát hiện những vướng mắc, bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật liên quan kiểm soát ô nhiễm nước; khảo sát thực tiễn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm Nước đã ban hành trong thời gian qua; nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài trong việc xây dựng, ban hành và thực thi văn bản pháp luật liên quan kiểm soát ô nhiễm nước; đề xuất chương trình Luật kiểm soát ô nhiễm nước vào Chương trình nghị sự Quốc hội trong nhiệm kỳ tới đặc biệt sẽ tổ chúc nghiên cứu và soạn thảo Dự thảo Luật trình cơ quan có thẩm quyền.

Lộ trình xây dựng Luật KSONN đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành của đại diện lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng cục Môi trường.
Ông Võ Tuấn Nhân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội, chủ trì Hội thảo

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved