Hội thảo: Vai trò của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức xã hội trong tham gia xây dựng luật về kiểm soát ô nhiễm nước

Tháng 5 và tháng 9/2015, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Liên minh Nước sạch tổ chức hai hội thảo “Chính sách, pháp luật về Kiểm soát ô nhiễm nước” và “Kiểm soát ô nhiễm nước: một số kinh nghiệm Quốc tế” nhằm thảo luận về các vấn đề bất cập trong hệ thống pháp luật hiện nay của Việt Nam về bảo vệ môi trường nước và những kinh nghiệm của Quốc tế trong việc xây dựng và thực thi các chính sách và luật về kiếm soát ô nhiễm nước. Hai hội thảo đã thể hiện sự đồng thuận mạnh mẽ về sự cần thiết phải có một Luật riêng về kiểm soát ô nhiễm nước, giống như các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã làm, nhằm đạt được mục tiêu đảo ngược xu thế ô nhiễm nước hiện nay và từng bước khôi phục nguồn nước sạch tại Việt Nam. Luật này phải khắc phục sự chồng chéo và không rõ ràng trong trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm nước, đảm bảo minh bạch thông tin, giảm thiểu các văn bản dưới luật và nâng cao hiệu quả thực thi.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/6/2015 tại kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016. Luật năm 2015 có nhiều đổi mới trong các quy định về đăng ký, xây dựng, và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm khuyến khích sự tham gia tích cực hơn của người dân và các tổ chức xã hội, nâng cao trách nhiệm giải trình, đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong công tác lập pháp và nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật.

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (liên hiệp hội Việt Nam) với chức năng và nhiệm vụ của mình có vai trò quan trọng trong việc đưa tiếng nói của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nước vào quá trình xây dựng pháp luật thông qua các hoạt động đề xuất, giám sát, và phản biện các dự án luật. Hội thảo “Vai trò của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức xã hội trong tham gia xây dựng luật về kiểm soát ô nhiễm nước” được tổ chức và chủ trì bởi Liên hiệp hội Việt Nam và Liên minh Nước sạch nhằm thảo luận về các điểm mới trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Liên hiệp hội và các tổ chức xã hội trong quá trình lập pháp nói chung và trong vận động cho luật Kiểm soát ô nhiễm nước nói riêng.

Hội thảo đã diễn ra thành công với rất nhiều ý kiến được đưa ra để thảo luận trong đó đều nhất trí rằng việc ban hành luật KSONN là cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển chung, nhưng để có thể đề xuất thành công vào Quốc hội thì quan trọng nhất là phải cần có bằng chứng chứng minh sự cần thiết một cách logic và thuyết phục.

Kết thúc hội thảo lãnh đạo Vusta ông Nghiêm Vũ Khải đã khẳng định rằng Vusta và các tổ chức thành viên sẽ kiên quyết và làm hết sức để sao cho sáng kiến xây dựng Luật KSONN sẽ được đưa vào chương trình làm luật của Quốc hội khóa sau.

Liên minh Nước sạch
 

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved